Reindrift (VG2)

Reindrift_vg2

Læreplan i felles programfag VG2 reindrift (Læreplankode: REI2-02)

Felles programfag Reindrift (VG2) legger grunnlag for at du skal kunne bidra til å bevare og utvikle en økologisk, økonomisk og kulturell bærekraftig samisk reindrift og reindrift i tamreinlag. Opplæringen skal gi deg kompetanse for yrkesutøvelse i reindrift, og gi grunnlag for å kunne delta i overveielser som gjelder behandling av enkeltdyr, samarbeidsrelasjoner og drift av reinflokk, forhold i reinens omgivelser og bruk av ulike hjelpemidler og anlegg i reindriften. Opplæringen vil videre gi deg mulighet til å utvikle interesse og innsikt i spesielle retninger, men også skape forståelse for at samarbeid og organisering er viktig i næringen.

Du kan lese mer om Videregående trinn 2 i Reindrift ved Utdanningsdirektoratet

Du er her: Home Meny Læreplaner (VG1, VG2, VG3) Reindriftsfaget Reindrift (VG2)