Om du ikke har bestått

Du har du rett til å gå opp til ny prøve om du ikke består fagprøven.

Lærebedriften har ansvaret for andre gangs prøve og for å melde deg opp til prøven. Fylkeskommunen skal imidlertid dekke lærebedriftens utgifter. I tidsrommet mellom første og annen gangs prøve kan det avtales frivillig læretid mellom bedriften og deg, men bedriften kan ikke kreve tilskudd for denne perioden. Du beholder benevnelsen lærling eller lærekandidat, med de rettighetene det innebærer.

Du kan klage selv eller gi en annen skriftlig fullmakt til å klage på dine vegne. En klage skal være skriftlig. Hvis fag-/svenneprøven eller kompetanseprøven din vurderes til «Ikke bestått» kan du klage. Det er ikke mulig å klage for å få endret karakteren fra «Bestått» til «Bestått meget godt».Du må alltid begrunne klagen og den skal være underskrevet.

Hvis du vil klage på prøvenemndas faglige vurdering må du skriver et klagebrev som du sender til Fagopplæringen. Klagen behandles av ei klagenemnd med medlemmer som ikke deltok ved førstegangsvurderingen av prøven. Klagenemnda kan avvise klagen, den kan gjøre om resultatet fra ikke bestått til bestått, eller den kan oppheve avgjørelsen i prøvenemnda og be deg om å ta ny prøve.

Fristen for å klage på at fag-/svenneprøven eller kompetanseprøven er vurdert til «Ikke bestått» er 3 uker. Klagefristen starter å løpe når melding om vedtaket er kommet fram til deg eller når du burde ha gjort deg kjent med vedtaket.

Du er her: Home Meny Om fagopplæringen Du som lærling Om du ikke har bestått